Οι συμμετέχοντες στη σελίδα διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του Περιοδικού, της οποία όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στον Αtmitos και ΔΕΝ μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.

Για επικοινωνία μέσω email, κλικ εδώ…